Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen stichting Cybersoek (versie 2024.07)

Stichting Cybersoek (hierna “Cybersoek”) volgt vrijwillig de Algemene Voorwaarden NRTO voor zakelijke afnemers voor haar opleidingen, trainingen en online leeromgeving (hierna: “Diensten”). In aanvulling daarop gelden de onderstaande bepalingen, die voorrang hebben.

1. Algemene Voorwaarden Cybersoek

Je gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Cybersoek als je een offerte van ons bevestigt voor onze Diensten. De prijs en andere details van onze Diensten staan in de offerte vermeld.

2. Betaling

Je betaalt vooraf voor de opleiding. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. Betaling kan niet worden opgeschort of verrekend, ook niet bij een conflict. Bij uitblijvende betaling kan Cybersoek jouw toegang tot de Diensten beperken en ben je rente en incassokosten verschuldigd.

3. Algemene Voorwaarden derden

Als Cybersoek gebruik maakt van een derde partij voor haar Diensten, zijn de algemene voorwaarden van die derde partij van toepassing.

4. Geheimhouding

Je mag cursusmateriaal of inloggegevens van de Diensten niet delen met derden of gebruiken om vergelijkbare Diensten aan te bieden, tenzij Cybersoek deze informatie zelf openbaar heeft gemaakt. Informatie die deelnemers delen wordt vertrouwelijk behandeld.

5. Beperking toegang Diensten

Cybersoek behoudt zich het recht voor om aanvragen voor haar Diensten zonder opgave van reden te weigeren. Bij overtreding van de algemene voorwaarden of andere juridische, beleidsmatige of operationele redenen, kan Cybersoek jouw toegang tot de Diensten weigeren of intrekken, zonder aansprakelijk te zijn voor schade. Cybersoek kan in dat geval ook de overeenkomst beëindigen. Jij kunt de overeenkomst beëindigen bij een ernstige tekortkoming van Cybersoek, mits je eerst een schriftelijke ingebrekestelling hebt gestuurd.

6. Annulering boeking

Cybersoek geeft geen restitutie bij annuleringen. De annuleringsvoorwaarden van NRTO voor zakelijke afnemers zijn niet van toepassing.

7. Klachten

Voor klachten over onze Diensten hanteert Cybersoek haar klachtenprocedure. Cybersoek is niet aansprakelijk voor schade, behalve tot het bedrag dat haar verzekeraar betaalt of, bij gebreke daarvan, het factuurbedrag voor de Dienst.

8. Privacy en gegevensbescherming

– Privacyverklaring: Cybersoek gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vind je in onze privacyverklaring op [www.cybersoek.nl/privacyverklaring].
– Gebruik van gegevens: Persoonsgegevens die je aan Cybersoek verstrekt, worden alleen gebruikt voor het leveren van Diensten en het verbeteren van de gebruikerservaring.

9. Overmacht

Bij overmacht, waaronder wordt verstaan omstandigheden buiten de macht van Cybersoek die de nakoming van haar verplichtingen onmogelijk maken, zoals natuurrampen, oorlog, maatschappelijke onrust, brand, overheidsmaatregelen of technische storingen, worden de verplichtingen van Cybersoek opgeschort. In geval van overmacht mogen zowel Cybersoek als jij de overeenkomst direct beëindigen zonder aansprakelijkheid voor schade

10. Intellectuele eigendom

Cybersoek is eigenaar van al het materiaal voor haar Diensten, waaronder logo, cursusmateriaal en software. Dit mag niet met derden worden gedeeld en een licentie kan niet worden overgedragen. Bij schending is een boete van EUR 15.000 verschuldigd, plus EUR 1.500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

11. Beëindiging van de overeenkomst door deelnemer

Jij hebt het recht om de overeenkomst met Cybersoek te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

12. Wijziging of annulering door Cybersoek

Cybersoek behoudt zich het recht voor om opleidingen of trainingen te wijzigen of te annuleren bij onvoldoende deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden. In geval van annulering krijg je een alternatief aanbod of restitutie.

13. Beveiliging van Diensten

Cybersoek neemt passende technische en organisatorische maatregelen om haar Diensten te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

14. Gebruik van de online leeromgeving

Toegang tot de online leeromgeving is persoonlijk en niet overdraagbaar. Misbruik van inloggegevens kan leiden tot directe beëindiging van de toegang zonder restitutie.

15. Verantwoordelijkheden van deelnemers

– Verplichtingen: Je bent verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van correcte en volledige informatie die nodig is voor de uitvoering van de Diensten.
– Gebruiksregels: Je dient de gebruiksregels en richtlijnen van Cybersoek na te leven tijdens het gebruik van de Diensten.

16. Contractoverneming

Cybersoek kan haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een derde partij, mits dit de kwaliteit van de Diensten niet nadelig beïnvloedt.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden

Wij kunnen de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. De laatste versie staat op onze website [www.cybersoek.nl/algemenevoorwaarden]. Als een bepaling nietig of vernietigbaar is, blijven de andere bepalingen gelden en wordt de nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling komt.

18. Toepasselijk Recht

Op iedere overeenkomst met Cybersoek is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen te behandelen. De geschillenregeling en beroeps-/gedragscode van NRTO zijn niet van toepassing op Cybersoek.

Tijd nemen

Tijd nemen

Als je niet online bent, dan hoor je er eigenlijk niet bij. Het voelt alsof je vergeten bent. Zo van: als je niet mee kan, dan laten we je achter. En om je heen zie je vrienden en kennissen die het allemaal wel kunnen. Je voelt je dan echt wel eenzaam. Bij Cybersoek nemen mensen echt de tijd voor je. Dat is zo fijn.

Lisa

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Klik hier